Innledning Essay Eksempel Pa

God skrivekompetanse – en utfordring!

Undervisningen vår og oppgavene vi gir elevene må hjelpe hele spekteret med elever til å utvikle skrivekompetansen sin. Dette er utfordrende! I Stages bruker vi ulike metoder for å møte denne utfordringen. Vi lar blant annet elevene bli godt kjent med teksttypen five-paragraph essay. Det er en type tekst som egner seg til de aller fleste saktekster. Når elevene blir kjent med, og behersker, strukturen til denne teksttypen, kan de skrive gode saktekster, både faktaartikler, argumenterende, reflekterende («personal text» har vi sett på eksamen flere ganger) og drøftende tekster.

Hva er en five-paragraph essay?

Five-paragraph essay er en tekst som består av fem avsnitt: en introduksjon, tre avsnitt som utgjør hoveddelen, og til slutt et oppsummerende/konkluderende avsnitt. Når elevene behersker formatet, er det selvsagt ikke noe i veien for å bygge ut delene med flere avsnitt, slik at det blir et six– eller seven-paragraph essay. Imidlertid er det greit å starte med tre, og øve seg på å bygge opp gode avsnitt før vi åpner for flere avsnitt i hoveddelen. Det engelske ordet «essay» må ikke forveksles med teksttypen essay på norsk. Det kan best oversettes med «tekst», helt enkelt.

Introduksjon

Strukturen til en five-paragraph essay er ganske lett å bli kjent med for elevene. Introduksjonen kan gjerne ha en «hook», noe som fanger leserens interesse. Dette kan for eksempel være en forbløffende faktaopplysning, en erfaring fra eget liv eller en oppsiktsvekkende påstand.

Deretter må det komme en problemstilling («thesis») og eventuelt noe bakgrunnsinformasjon. Mange elever strever med oppstarten. Når vi introduserer five-paragraph essay i Stages, hjelper vi elevene med oppstarten. De får problemstillingen eller påstanden det skal argumenteres for eller mot i oppgaveteksten. Elevene bør også få hjelp med å samle momenter, tema eller argumenter til hoveddelen. Disse må så organiseres i tre hovedgrupper – en for hvert avsnitt.

Hoveddel

En tommelfingerregel for elevene er «think in threes» – altså å finne tre hovedpoeng – ett til hvert avsnitt – og så tre ting som støtter opp under hvert av hovedpoengene. Det kan være støtteargumenter, eksempler, eller relevante faktaopplysninger. Ved å jobbe på denne måten får elevene bygget ut avsnittene sine. Hvert avsnitt blir en serie setninger som er organisert rundt samme ide eller tema.

Hvert avsnitt bør begynne med en temasetning («topic sentence») som på en generell måte og uten for mange detaljer presenterer temaet for avsnittet. Den siste setningen i hvert avsnitt kan gjerne oppsummere avsnittet og/eller peke videre til neste avsnitt.

Konklusjon

Til slutt kommer siste avsnitt, som tar opp igjen problemstillingen, oppsummerer hovedpoengene fra de tre avsnittene i hoveddelen og eventuelt konkluderer.

Mal som utgangspunkt

Hva oppnår vi ved å jobbe systematisk med dette tekstformatet? Strukturen blir en mal som elevene kan bruke på de aller fleste saktekster. Det blir lettere å planlegge skriveprosessen. I starten kan elevene gjerne få utdelt en mal som hjelper dem til å lage disposisjonen basert på five-paragraph essay-formatet.  Denne malen vil hjelpe elevene til å organisere ideene sine i gode avsnitt og til å bygge fyldige og helhetlige avsnitt. Det er gode muligheter for å få lengre tekster fra de lavest presterende elevene når de får i oppdrag å bruke denne strukturen. Dessuten hjelper det elevene til å skrive relevant – holde seg til saken – gjennom hele teksten. Selv høyt presterende elever har nytte av å jobbe systematisk med organiseringen av innholdet i en tekst og det å bygge opp gode avsnitt.

Øving gjør mester

Hvordan kan vi øve på dette? Selvsagt må elevene skrive noen five-paragraph essays for å mestre formatet. Men det er også til stor hjelp å øve på det å samle ideer og organisere disse. Altså at vi tar for oss oppgaver og drøfter hvordan et godt svar kan skrives. Vi kan samle ideer individuelt, i gruppe eller full klasse og så kan det være en individuell oppgave å lage en disposisjon, gjerne basert på en mal. Det fins mange oppgaver og også eksempler på hvordan disse kan løses i Stages.

Modelltekster

Til slutt må det nevnes at å lese og analysere gode modelltekster er nyttig. I Stages fins det derfor noen gode modelltekster over five-paragraph essay– formatet. Til og med den avsluttende teksten i Stages 10, som er en (autentisk) takketale holdt av skuespilleren Ashton Kutcher er en slik modelltekst. – Og et flott eksempel på at Kutcher har nytte av det som han ganske sikkert lærte på skolen om hvordan man kan strukturere en tekst.

Essay mal

Denne artikkelen er en underside av hovedartikkelen Essay.

Essayets format kan variere, med det er viktig å ha en god komposisjon. I et essay er det ikke meningen at man skal utarbeide en dyptgående analyse av det utleverte materialet, og derfor skal man heller ikke bruke noen analysemodell. Men presentasjonen må ha en klar struktur.

Et essay er en vandring i et tema, og man kan krydre teksten med småhistorier, sitater og liknende som kan kaste lys over temaet. Vandringen kommer også til uttrykk i komposisjonen. Det er ikke nødvendig å presentere hendelsene lineært, man kan hoppe både fram og tilbake i tid, og man kan ta med episoder, anekdoter, personlige refleksjoner, assosiasjoner og tankesprang underveis. Men teksten er bare tilsynelatende springende. Hovedidéen skal hele tiden ligge under teksten, som en rød tråd. I disposisjonen skal man sørge for at alle elementene blir tatt med i oppgaven på en velfungerende måte, og med en meningsfull struktur.

  • Man bør bygge opp et essay slik at det åpner med en innledning, hvor emnet og essayets særlige vinkling på dette presenteres.
  • Deretter skriver man en hoveddel, hvor emnet for alvor tas opp. I denne delen skal forskjellige betraktninger, refleksjoner og argumenter til sammen utdype og nyansere emnet, med det formål å vurdere det på et høyere abstraksjonsnivå.
  • Hoveddelen skal føre frem til oppgavens avslutning, som skal være åpen og legge opp til ytterligere refleksjon over det behandlede emnet.

Det er en god idé å forsøke å gjøre essayets layout oversiktlig. Det skal være leservennlig og enkelt satt opp. Det er ikke vanlig å ha flere overskrifter i et essay, men det kan være en god ide å dele oppgaven inn i avsnitt med en linjes avstand.

Essay oppskrift

I oppgaveskrivningens første fase bør man orientere seg og danne seg et overblikk over det utleverte materialet. En god måte å sikre overordnet sammenheng, er å begynne med et tankekart. Skriv ned assosiasjoner, ideer, episoder og spørsmål. Deretter reflekterer man over emnet, bestemmer seg for hvilken vinkel man vil angripe stoffet fra, og velger en hovedidé. Ut i fra dette utarbeides en disposisjon for essayet, med innledning, hoveddel og avslutning.

Innledning

I skolesammenheng skal innledningen på et essay i norsk åpne emnet som skal behandles i oppgaven. Det er her, i oppgavens begynnelse, at emnet og den valgte vinkelen presenteres for leseren.

Innledningen skal være fengende og interessant og vekke leserens lyst til å lese videre. Den kan for eksempel inneholde spørsmål knyttet til emnet eller noen innledende og overordnede problemstillinger, som man reflekterer over i oppgavens etterfølgende deler.

Det kan være en god idé å introdusere oppgaveteksten i innledningen, for å vise at betraktninger og refleksjoner i essayet tar utgangspunkt i det forelagte tekstmaterialet og eventuelle bilder. Det er også mulig å gjøre dette senere i oppgaven, men da må man være sikker på at det er klart for leseren at det er teksten/bildene som er utgangspunktet for oppgaven.  Begrunn hvorfor spørsmålsstillingen er relevant, forklar fremgangsmåten og beskriv oppbyggingen av essayet.

Hoveddel

I oppgavens hoveddel legger man ut på en tankereise. Temaet bygges opp ved hjelp av fakta og eksempler som kan hentes fra litteraturen, media eller andre kilder. Underveis kan man flette inn personlige opplevelser og betraktninger, assosiasjoner og anekdoter.

Selv om det er lov med sidesprang og uventede momenter, er det viktig hele tiden å knytte teksten til hovedidéen. Husk at denne hovedidéen må være med hele veien, som en rød tråd.

Formuler egne tanker, vurderinger og spørsmål, men unngå åpen argumentasjon. Og ikke bli flåsete. Målet er ikke å komme frem til et svar, men å kaste lys over emnet. Bruk gjerne humor, satire og ironi, men unngå sarkasme.

Avslutning

Det er ikke målet med et essay å komme frem til en lukket og endelig konklusjon. Avslutningen skal være åpen. Man skal gjøre rede for flere synspunkter, og ikke trekke endelige slutninger. Bruk gjerne formuleringer som: "Det er kanskje slik at..." eller "Det kan vitne om..." Avslutningen bør inneholde en slags tvil eller en tvetydighet, der den endelige konklusjonen overlates til leseren.

Avslutningen skal avrunde emnet og åpne for leserens videre refleksjoner. Det kan man gjøre ved å stille ytterligere abstrakte spørsmål til emnet, på bakgrunn av de foregående betraktningene.

Avslutningen skal ikke redegjøre for alt som er behandlet i oppgaven. Men man kan med fordel stille forskjellige spørsmål som er relatert til de delemnene som har blitt behandlet tidligere i oppgaven.

Det kan også med fordel utarbeides en form for samspill mellom oppgavens innledning og avslutning. Det kan man for eksempel gjøre ved å stille spørsmål eller komme med refleksjoner som er en forlengelse av oppgavens innledning.

Annonse

Bli bedre på å skrive essay med denne malen

  • - Kom godt i gang med essayet ditt
  • - Lær hvordan du på best mulig måte kan bygge det opp
  • - Få en mal for disposisjon
Les veiledningen nå

0 thoughts on “Innledning Essay Eksempel Pa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *